Anti Money Laundering

Ang kumpanya ay lubhang nababahala sa money laundering at pagpopondo ng terorismo bilang mga krimen na nagbabanta sa estado, pampublikong kaayusan, personal na kalayaan at kaligtasan ng lahat ng sangkatauhan.

Pinapanatili namin ang mga hakbang at kasanayan laban sa money laundering at kontra sa pagpopondo ng terorista para maiwasan ang mga nasabing aksyon na maisagawa sa pamamagitan ng Website at sa kabuuan kung saan naaangkop.

Sa paggamit sa Website, kinakatawan at ginagarantiyahan mo na:

- Ikaw ang siyang tunay na nagmamay-ari ng pera na iyong idinideposito, o idineposito sa iyong Account sa Website.

- Ang mga nabanggit na pondo ay nakuha sa ligal na paraan at hindi kinita dahil sa krimen.

- Hindi mo gagamitin, sa anumang paraan, ang Website para sa iligal na aktibidad.

- Ang impormasyong ibibigay mo sa Kumpanya ay tama at napapanahon.

- Ipapaalam mo sa amin kung ikaw ay o naging isang Taong Nalantad sa Pulitika (Politically Exposed Person). Ibig sabihin ay isang indibidwal na pinagkatiwalaan o pinagkatiwalaan ng mga kilalang pampublikong tungkulin sa isang banyagang bansa, halimbawa Mga Pinuno ng Estado o ng mga matataas na pulitiko, nakatataas na pamahalaan, mga opisyal ng hudikatura o militar, mga matataas na ehekutibo ng mga korporasyong pag-aari ng estado o mahahalagang opisyal ng partidong pampulitika"

Hihilingin sa iyo na magbigay ng mga dokumento na magpapatunay sa impormasyong ibinigay mo sa amin, pinagmulan ng mga pondong iyong idineposito. Maaaring hilingin ng kumpanya ang mga nasabing dokumento anumang oras.

Kung ang alinman sa impormasyong ibinibigay mo sa amin ay hindi totoo, hindi tumpak, nakakapanlinlang o kung hindi man ay kulang, ikaw ay lumalabag sa kontrata at inilalaan namin ang karapatan na wakasan kaagad ang iyong account at/o pigilan ka sa paggamit ng mga serbisyo, bilang karagdagan sa anumang iba pang aksyon na maaari naming piliin na gawin.

Kapag gumagawa ng desisyon tungkol sa paghiling ng mga dokumento, gumagamit ang Kumpanya ng pamamaraan na nakabatay sa panganib. Nangangahulugan ito na mayroong patuloy na pagsubaybay sa iyong aktibidad sa panahon ng paggamit ng Website, kung ang alinman sa iyong mga aksyon ay napatunayang kahina-hinala, halimbawa, lumalampas sa halagang pinapayagan para sa mga deposito o pag-withdraw, o matitinding pagbabago sa iyong pag-uugali ay maaaring ikaw ay maging paksa para sa karagdagang pagpapatunay.

Anumang nasabing kahina-hinalang aktibidad ay maaaring iulat sa mga karampatang awtoridad.

Ang Kumpanya ay maaaring magsagawa ng paulit-ulit na pagsusuri.

Kung sa anumang kadahilanan ay hindi mo maipasa ang pagpapatunay, ang iyong account ay mapi-freeze, hanggang sa maisagawa ang pagpapatunay. Sa panahong ito, hindi mo magagawang magdeposito o mag-withdraw ng mga pondo mula sa Website.

Ang lahat ng impormasyong natanggap mula sa iyo sa proseso ng pagkakakilanlan ay pinoproseso alinsunod sa naaangkop na batas.

Ang mga talaan tungkol sa mga hakbang na isinagawa sa panahon ng pagpapatunay at impormasyong nakuha sa panahon ng nasabing pagpapatunay ay dapat itago nang hindi bababa sa 10 taon. Pagkatapos mapaso ang nasabing panahon, ang impormasyon ay magiging walang-pagkakakilanlan.